Statut CSTHR

STATUTUL “ COMITETULUI SECTORIAL TURISM, HOTELURI, RESTAURANTE “

CAPITOLUL I

DENUMIREA, CADRU LEGISLATIV, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA DE FUNCŢIONARE

 Art. 1. Comitetul Sectorial Turism, Hoteluri, Restaurante, denumită în continuare CSTHR se constituie de următorii membri fondatori cu reprezentare naţională:

Federaţia Patronatelor din Turismul Românesc, denumită şi F.P.T.R, cu sediul în Bucureşti, Str. Amiral Horia Macelariu, nr. 59, sector 1, reprezentată de Preşedintele acesteia, Mohammad Murad.

Federaţia Sindicatelor din Turism, cu sediul în Bucureşti, Bd.Magheru 7, sector 1, reprezentată de Preşedintele acesteia, Ştefan Tabacitu

Art. 2. CSTHR se constituie şi ia fiinţă în baza legii 132/1999 (republicata) privind înfiinţarea, organizarea şi funcţionarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor (CNFPA) cu modificările şi completările ulterioare, OG 129/2000 (republicata) privind formarea profesională a adulţilor, hotărârea CNFPA din 8 iulie 2004 privind sectoarele de activitate, Acordul tripartit privind Cadrul Naţional al Calificărilor (CNC), Acordul încheiat la nivel sectorial şi înregistrat la CNFPA cu nr. 226 / 07.02.2005, OUG nr 28/2009 aprobată prin Legea nr. 268 /2009, privind reglementarea unor măsuri de protecţie socială.

Art. 3. CSTHR este o instituţie de dialog social şi de utilitate publică, cu personalitate juridică, la nivelul ramurei turism, hoteluri şi restaurante cu drepturile şi obligatiile ce decurg din acestea.

Art. 4.

(1) Sediul este în Bucureşti, Str. Turturelelor nr.11A, Phoenicia Business Center, bl.C, etaj 5, Modul 18, sector 3.

(2) Sediul poate fi schimbat pe baza hotărârii Comitetului Director.

(3) CSTHR poate constitui filiale şi puncte de lucru în Bucureşti şi în  teritoriu.

Art. 5. Comitetul Sectorial Turism, Hoteluri, Restaurante din România se constituie pe durata nelimitată.

 CAPITOLUL II

SCOPUL, MISIUNEA ŞI ATRIBUŢIILE CSTHR

 Art. 6. CSTHR este o instituţie de dialog social, de utilitate publică, cu personalitate juridică, organizată în baza Legii nr. 268/2009, la nivelul ramurii de activitate turism, hoteluri, restaurante şi a Acordului naţional tripartit privind Cadrul Naţional al Calificărilor semnat în dată de 22.03.2005 de reprezentanţi ai Guvernului României, confederaţiilor patronale şi sindicale reprezentative la nivel naţional, cu drepturile şi obligaţiile ce decurg din această.

Art. 7. Scopul CSTHR este elaborarea strategiei naţionale sectoriale în domeniul formării profesionale, realizarea şi actualizarea permanentă în România a unui sistem naţional al ocupaţiilor, calificărilor şi standardelor aferente în  sectorul Turism, Hoteluri, Restaurante.

Art. 8. Misiunea CSTHR este de a monitoriza şi coordona revizuirea permanentă a documentelor care reglementează ocupaţiile şi calificările în vederea corelării acestora cu cerinţele pieţei muncii din sectorul Turism, Hoteluri, Restaurante.

Art. 9. Principalele atribuţii ale CSTHR sunt:

(1) participă la elaborarea strategiilor naţionale şi sectoriale în domeniul formării profesionale;

(2) participă la dezvoltarea cadrului normativ privind formarea profesională, evaluarea şi certificarea competentelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;

(3) participă, susţine şi promovează cadrul normativ prin  formarea profesională şi evaluarea şi certificarea competentelor profesionale dobândite pe alte căi decât cele formale;

(4) susţine promovarea sistemului de formare şi evaluare pe bază de competente;

(5) participă la dezvoltarea şi actualizarea, sub coordonarea Consiliului Naţional de Formare Profesională a Adulţilor, a calificărilor aferente ramurii turism, hoteluri, restaurante;

(6) validează calificările şi standardele asociate calificărilor, cu excepţia celor dobândite prin învăţământul superior;

(7) recomandă specialişti pe domenii ocupaţionale pentru realizarea analizei ocupaţionale , pentru definirea competentelor şi calificărilor şi pentru elaborarea şi validarea standardelor de pregătire profesională, precum şi pentru evaluarea şi certificarea pe bază de standarde şi avizează lucrările efectuate de aceştia;

(8) încurajează şi stimulează participarea organizaţiilor şi persoanelor la formarea profesională continuă şi la învăţământul profesional şi tehnic;

(9) colaborează, în scopul realizării obiectului sau de activitate, cu ministere şi alte organe  de specialitate ale administraţiei publice centrale, cu autorităţi administrative autonome, cu organizaţii neguvernamentale naţionale şi internaţionale, cu furnizorii de formare profesională şi cu alte instituţii publice;

(10) oferă partenerilor sociali consultanta în domeniul ocupării şi formării profesionale a forţei de munca;

(11) realizează analize ocupaţionale şi studii cu privire la cererea de forţă de muncă pentru ramura turism, hoteluri, restaurante;

(12) acordă aviz consultativ solicitanţilor în vederea actualizării Clasificării Ocupaţiilor din România;

(13) contribuie la dezvoltarea cadrului legislativ privind formarea, evaluarea şi certificarea competentelor dobândite pe cale formală, nonformala şi informala în sectorul turism, hoteluri, restaurante;

(14) promovează sistemul de formare şi evaluare pe bază de competente;

(15) validează documentele care reglementează ocupaţiile şi calificările din sectorul turism, hoteluri, restaurante şi propune introducerea unor noi ocupaţii sau calificări în Clasificarea Ocupaţiilor din România (COR) şi respectiv, Registrul Naţional al Calificărilor;

(16) validează şi propune spre aprobare CNFPA atât proiecte de noi standarde ocupaţionale şi standarde de pregătire profesională, cât şi proiecte de actualizare a celor existente;

(17) stimulează participarea membrilor organizaţiilor reprezentate în CSTHR la formarea profesională continua în sectorul turism, hoteluri şi restaurante;

(18) elaborează, participa şi iniţiază proiecte naţionale şi internaţionale privind formarea profesională continuă, dar şi referitoare la alte aspecte din sectorul  turism, hoteluri şi restaurante ;

(19) organizează seminarii, conferinţe, sau alte acţiuni şi evenimente  prin care urmăreşte implicarea partenerilor sociali reprezentativi pentru activitatea din sectorul turism, hoteluri şi restaurante la toate nivelurile : local, naţional, regional;

(20) sprijină elaborarea de studii privind nevoia de formare profesională din sectorul turism, hoteluri şi restaurante;

(21) organizează colocvii, simpozioane şi programe, inclusiv prin intermediul unor programe cu finanţare externă, având ca obiect formarea profesională pe baza standardelor ocupaţionale / standardelor de pregătire profesională din sectorul turism, hoteluri şi restaurante;

(22) editează publicaţii proprii şi de specialitate în sectorul turism, hoteluri şi restaurante;

(23) coordonează activitatea de elaborare a programelor cadru de pregătire pentru ocupaţiile şi calificările din sectorul turism, hoteluri şi restaurante, le validează şi le propune spre aprobare;

(24) administrează fondurile obţinute sau primite pentru formarea profesională continua din sectorul turism, hoteluri şi restaurante;

(25) sprijină dezvoltarea de programe de formare profesională în sectorul turism, hoteluri şi restaurante;

(26) promovează activitatea CSTHR prin diverse mijloace ;

(27) poate înfiinţa premii anuale, sau acorda distincţii pe bază de criterii şi categorii, pentru cei mai buni operatori care activează în sector.

CAPITOLUL III

MEMBRII CSTHR CALITATEA DE MEMBRU – DOBÂNDIRE, EXERCITARE, ÎNCETARE

DREPTURI ŞI OBLIGAŢII

 Art. 10.

(1) CSTHR se compune din următoarele categorii de membri:

a) membrii fondatori – persoanele juridice care au participat la întemeierea comitetului şi au contribuit material şi moral la fondarea lui şi la constituirea patrimoniului social iniţial;

b) membrii asociaţi – persoanele juridice care se asociază ulterior fondării comitetului şi contribuie moral şi material la sporirea patrimoniului acestuia;

c) membrii susţinători – persoanele juridice care contribuie moral şi material la realizarea scopului şi obiectivelor CSTHR.

(2) Calitatea de membru fondator se acorda prin prezentul stătut al comitetului şi va fi permanentă pe toată durata de existenţa a acestuia, cu excepţia situaţiilor în care membrul fondator îşi exprimă voinţa de a se retrage din acest comitet sau se dizolvă, ori adera la altă organizaţie ce are scop, misiune şi obiective contrare, incompatibile cu cele ale CSTHR.

(3) Calitatea de membru fondator nu este transmisibila.

(4) Calitatea de membru asociat şi cea de membru susţinător se acordă de către Adunarea Generală.

(5) Calitatea de membru asociat se pierde prin retragere sau prin excludere pentru fapte sau acte incompatibile cu scopul, obiectivele, statutul său hotărârile organelor de conducere ale comitetului.

(6) Membrii CSTHR care se retrag sau sunt excluşi, nu au nici un drept asupra patrimoniului social al acestuia, în caz de dizolvare.

(7) Decizia de excludere se comunică în scris asociatului respectiv, sub semnătură Preşedintelui, după Hotărârea Adunării Generale.

Art. 11. Drepturile şi obligaţiile membrilor CSTHR sunt următoarele

Drepturi :

a) să aleagă reprezentanţi ai asociaţiilor componente în conformitate şi cu celelalte prevederi ale statutului, persoane fizice care trebuie să dovedească că au aptitudinile şi capacităţile necesare exercitării funcţiilor la care candidează, precum şi dacă nu au suferit nici o condamnare penală privativă de liberate, indiferent dacă sancţiunea a fost executată sau nu, pentru fapte intenţionate considerate infamante;

b) să-şi exprime prin vot opţiunea faţă de proiectele de hotărâri ale Adunării Generale. Membrii fondatori au drept de veto, contra hotărârilor adoptate de Adunarea Generală şi a deciziilor Comitetului Director;

c) să folosească baza materială a comitetului, precum şi sediul/sediile acestuia, în limita disponibilităţii lor, în vederea desfăşurării de seminarii, conferinţe şi orice fel de acţiuni care au legătură cu programele de formare profesională iniţială şi continuă susţinute de către comitet;

d) să participe la patrimoniul CSTHR;

e) să primească asistenta şi consultanta în vederea fundamentării deciziilor proprii;

f) să iniţieze, să propună şi să organizeze acţiuni în domeniul de activitate al comitetului, cu aprobarea organelor de conducere, după caz.

Obligaţii :

a) să respecte, fără rezerve, statutul, regulamentele şi hotărârile adunării generale şi pe cele ale Comitetului Director;

b) să-şi respecte obligaţiile financiare şi materiale, potrivit angajamentelor pe care şi le-a asumat;

c) să susţină în mod coerent toate acţiunile şi iniţiativele comitetului luate în cadrul programelor cadru de pregătire pentru ocupaţiile şi calificările din sectorul turism, hoteluri şi restaurante;

d) să apere fără rezerve şi să promoveze  interesele CSTHR;

e) să sprijine şi să contribuie la dezvoltarea pe plan naţional şi internaţional a CSTHR;

f) să achite cotizaţia de membru  stabilită de către Adunarea Generală;

g) să participe la acţiunile organizate de CSTHR;

h) să participe la Adunarea Generală;

i) să acţioneze în vederea creşterii prestigiului CSTHR şi al membrilor acestuia în ţară şi în străinătate;

j) să apere şi să promoveze interesele organizaţiei în relaţiile cu autorităţile publice centrale şi locale şi cu alte organizaţii din ţară şi din străinătate;

k) să evite orice manifestare care ar putea prejudicia direct sau indirect imaginea publică a organizaţiei, scopul şi obiectivele propuse de aceasta.

 CAPITOLUL IV

PATRIMONIUL ŞI VENITURILE CSTHR

Art. 12. 

(1) Patrimoniul social iniţial al CSTHR este constituit din aport în numerar în valoare de 1000 RON reprezentând contribuţii egale ale membrilor fondatori.

(2) finanţarea CSTHR se asigura :

a) de la bugetul de stat, pentru acoperirea cheltuielilor legate de funcţionarea secretariatului tehnic;

b) din veniturile realizate prin prestarea serviciilor de validare a standardelor ocupaţionale şi a calificărilor asociate, activităţi finanţate de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale, pe bază de tarife stabilite de Consiliul Naţional de Formare Profesională a Adulţilor;

c) din veniturile realizate prin prestarea serviciilor de validare a calificărilor şi standardelor de pregătire profesională, activităţi finanţate de Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Inovării, pe bază de tarife stabilite de Consiliul Naţional de Formare profesională a Adulţilor;

d) din venituri proprii care se pot constitui din veniturile realizate prin prestaţii efectuate terţilor;

e) din veniturile realizate prin programe;

f) din donaţii şi/sau sponsorizări.

Veniturile, excedentele şi alte tipuri de surse de finanţare nu se pot restitui sau distribui membrilor organizaţiei, ci se vor întrebuinţa exclusiv pentru realizarea obiectivelor şi scopului organizaţiei, prevăzute în prezentul stătut.

Excedentele sau deficitele bugetare anuale se vor raporta în anul următor.

(3) Mijloacele financiare se utilizează în conformitate cu prevederile legale, potrivit bugetului de venituri şi cheltuieli aprobat de Adunarea Generală.

 CAPITOLUL V

CONDUCEREA ŞI CONTROLUL CSTHR

 Art. 13. CSTHR are următoarele organe de conducere:

a) Adunarea Generală;

b) Comitetul Director;

c) Preşedintele;

d) Secretatul General

e) Cenzorul / Auditor

 SECŢIUNEA I: Adunarea Generală

Art. 14. 

(1) Adunarea Generală este organul suprem de conducere, alcătuit din membri fondatori, membri asociaţi şi membri susţinători.

(2) Adunarea Generală are următoarele competente:

a) hotărăşte asupra obiectivelor fundamentale ale activităţii CSTHR;

b) analizează şi hotărăşte asupra problemelor principale ale activităţii CSTHR şi adoptă strategia generală;

c) acţionează pentru înfăptuirea prevederilor Statutului;

d) analizează şi adoptă rezoluţiile specifice;

e) analizează activitatea dintre cele două Adunări Generale, aprobă rapoartele de activitate, bugetul de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil şi execuţia bugetară şi decide descărcarea de gestiune;

f) alege şi revocă doi Vicepreşedinţi, ca membrii ai Comitetului Director cu respectarea prevederilor prezentului statut;

g) alege şi revocă Preşedintele CSTHR cu respectarea prevederilor prezentului statut;

h) analizează abaterile săvârşite de membrii Comitetului Director, privind nerespectarea Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al CSTHR şi aplică sancţiunile prevăzute în Statut.

i) constituie filiale şi puncte de lucru;

j) validează hotărârile Comitetului Director asupra asocierii, afilierii sau retragerii CSTHR din organizaţii, instituţii, în scopul realizării unor obiective de interes comun;

k) validează înfiinţarea de societăţi comerciale, instituţii, fundaţii, precum şi desfăşurarea altor activităţi;

l) modifica actul constitutiv şi statutul, la propunerea Comitetului Director;

m) stabileşte cotizaţiile şi alte taxe la care sunt supuşi membrii CSTHR;

n) la propunerea Comitetului Director stabileşte reeşalonări sau exonerări de la plata cotizaţiei, în cazul neachitării acesteia timp de doi ani consecutiv;

o) aprobă acordarea calităţii de membru sau după caz retragerea acesteia;

p) deleagă Comitetului Director sau Preşedintelui o parte din competentele sale;

r) aprobă Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CSTHR;

s) orice alte atribuţii prevăzute în lege sau în statut.

Art. 15. Adunarea Generală a membrilor comitetului se întruneşte cel puţin o dată pe an, şi are drept de coordonare şi de control permanent asupra Comitetului Director, a Cenzorului/Auditorului, precum şi a întregii activităţi a CSTHR.

Art. 16. Adunarea Generală Ordinară se convoacă de Comitetului Director cu cel puţin 10 zile calendaristice, înainte de data fixată pentru desfăşurarea ei, sau, în cazuri de urgenţă, cu cel puţin 5 zile calendaristice înainte de data stabilită, în acest din urmă caz, dacă:

a) se impune în mod necesar modificarea statutului;

b) apar situaţii care pun în pericol existenta CSTHR.

Art. 17. Adunarea Generală Extraordinară va putea fi convocata la iniţiativa Comitetului Director sau la cererea scrisă a unui număr de cel puţin 1/3 din numărul membrilor fondatori şi al membrilor asociaţi, caz în care Adunarea generală va avea un caracter extraordinar.

Art. 18. La Adunarea Generală participa:

– membrii fondatori;

– membrii asociaţi;

– membrii susţinători;

– alţi invitaţi.

Art. 19.

(1) În cadrul Adunării Generale, membrii fondatori şi asociaţi au dreptul la câte un vot, cu caracter deliberativ.

(2) Membrii susţinători au drept de vot consultativ.

(3) Alegerile pentru organele de conducere ale comitetului au loc o dată la 4 ani, cu excepţia cazurilor de retragere sau revocare, când se pot efectua la adunarea generală următoare.

(4) Rapoartele de activitate ale Comitetului Director şi ale Cenzorului/Auditorului, programele de activitate, calendarele de activităţi, bugetele de venituri şi cheltuieli precum şi bilanţurile contabile se dezbat şi se supun, anual, aprobării Adunării Generale.

Art. 20.

(1) Adunarea Generală poate avea loc dacă sunt prezenţi cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor asociaţiei cu drept de vot deliberativ.

(2) Dacă la prima convocare nu se întruneşte numărul statutar de participanţi, se stabileşte o nouă Adunare Generală, la un interval de 2 ore, în aceeaşi dată calendaristica, sau la intervalul propus de Comitetului Director în scrisoarea de convocare.

(3) La a doua convocare, Adunarea Generală se consideră a fi legal constituită, indiferent de numărul membrilor prezenţi.

Art. 21.

(1) Hotărârile Adunării Generale se iau cu majoritatea simplă a celor prezenţi, cu excepţia hotărârilor privind modificarea actului constitutiv şi a statutului, pentru care sunt necesare voturile a cel puţin jumătate plus unu din numărul membrilor asociaţiei.

(2) Şedinţele Adunării Generale sunt conduse de Preşedintele CSTHR.

(3) Dezbaterile şi hotărârile adoptate se consemnează în procese verbale înscrise într-un registru special.

(4) Hotărârile Adunării Generale sunt obligatorii pentru toţi membrii comitetului.

 SECŢIUNEA II: Comitetul Director

Art. 22. 

(1) Comitetul Director asigura punerea în executare a hotărârilor Adunării Generale.

(2) Comitetul Director va fi format din 4 membri: Preşedinte, 2 Vicepreşedinţi, Secretar General.

 

Art. 23. În exercitarea competenţei sale, Comitetul Director are următoarele atribuţii:

a) întocmeşte şi prezintă Adunării Generale rapoartele de activitate pentru perioadă anterioară, execuţia bugetului de venituri şi cheltuieli, bilanţul contabil, proiectul bugetului de venituri şi cheltuieli, calendarul de activităţi, proiectele programelor comitetului etc.;

b) convoacă şi pregăteşte adunările generale ordinare şi extraordinare şi se îngrijeşte de buna lor desfăşurare;

c) elaborează proiectele programelor anuale de activitate;

d) încheie acte juridice în numele şi pe seama comitetului, prin Preşedinte sau împuternicit;

e) aprobă organigrama şi politica de personal ale comitetului;

f) elaborează şi, după caz, actualizează dacă este cazul Regulamentul de Organizare şi Funcţionare al CSTHR;

g) acţionează pentru îndeplinirea rezoluţiilor adoptate de Adunarea Generală;

h) deleagă competente după cum consideră că este necesar;

i) alege noi membri interimari ai Comitetul Director, în cazul suspendării, revocării, demisiei din funcţie sau decesului unora dintre aceştia, în vederea asigurării interimatului până la Adunare Generală;

j) aprobă Raportul Cenzorului/Auditorului;

k) aprobă planul de investiţii al CSTHR;

l) analizează periodic activitatea Secretariatului Tehnic;

m) hotărăşte, în condiţii speciale, cu privire la schimbarea sediului CSTHR;

n) hotărăşte asupra asocierii cu alte instituţii, în scopul realizării unor obiective de interes comun;

o) analizează şi propune Adunării Generale afilierea de noi membri la CSTHR;

p) hotărăşte înfiinţarea de societăţi comerciale, instituţii, fundaţii, precum şi desfăşurarea altor activităţi;

r) desemnează reprezentanţii CSTHR în diverse organisme, naţionale sau internaţionale, de interes profesional;

s) la propunerea Preşedintelui analizează abaterile săvârşite de membrii CSTHR, privind nerespectarea Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al CSTHR şi aplică sancţiunile prevăzute în Statut.

Art. 24. În cadrul Comitetului Director toţi membrii au dreptul la câte un vot cu caracter deliberativ.

Art. 25. Comitetul Director se întruneşte cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar.

Activitatea curentă este realizată de Secretarul General şi Secretariatul Tehnic al CSTHR.

Art. 26. Nu poate fi membru al Comitetului Director o persoană care ocupa o funcţie de conducere în cadrul unei instituţii guvernamentale.

Art. 27. Controlul economico-financiar şi gestionar al comitetului se asigura de un cenzor/auditor care va fi numit de către Comitetul Director

 SECŢIUNEA III: Preşedintele

Art. 28. În exercitarea competenţei sale, Preşedintele are următoarele atribuţii:

a) reprezintă CSTHR în relaţiile cu organele şi organizaţiile interne şi internaţionale;

b) convoacă Comitetul Director şi Adunarea Generală;

c) conduce şi coordonează lucrările Comitetului Director şi ale Adunării Generale;

d) acordă mandat de reprezentare a CSTHR oricărui membru al Comitetului Director sau Secretariatului Tehnic, precizând sfera, durata şi limitele competentelor conferite;

e) reprezintă interesele membrilor CSTHR, în fata autoritatilor locale şi naţionale;

f) angajează patrimonial CSTHR, în raporturile cu terţi;

g) deleagă competente oricărui membru al Comitetului Director sau Secretariatului Tehnic;

h) conduce şi coordonează activitatea Secretarului General;

i) emite decizii pentru bună desfăşurare a activităţii curente a CSTHR;

j) propune interimatul în Comitetul Director, în caz de suspendare, revocare, demisie din funcţie sau deces;

k) propune Comitetului Director analizarea abaterilor săvârşite de membrii CSTHR, privind nerespectarea Statutului şi Regulamentului de Organizare şi Funcţionare al CSTHR şi aplică sancţiunile prevăzute în Statut.

 SECŢIUNEA IV: Secretarul General

Art. 29. În exercitarea competenţei sale, Secretarul General are următoarele atribuţii:

a) încadrează personalul necesar funcţionarii CSTHR, cu aprobarea Comitetului Director;

b) disponibilizează personalul în vederea eficientizării activităţii, cu aprobarea Comitetului Director;

c) conduce întreaga activitate executivă a CSTHR;

d) conduce şi coordonează activitatea Secretariatului Tehnic.

SECŢIUNEA V: Cenzorul/Auditorul

Art. 30. Cenzorul/Auditorul  trebuie să fie autorizat, expert sau firma autorizată.

Art. 31. În realizarea competentelor sale, Cenzorul/Auditorul are atribuţii în conformitate cu prevederile legale.

CAPITOLUL VII

DIZOLVARE (lichidare), COMASARE, DIVIZARE

Art. 32. CSTHR se dizolvă în următoarele cazuri :

a) de drept: o dată cu realizarea sau, după caz, imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituit;

b) prin hotărâre judecătorească ;

c) prin hotărârea Adunării Generale cu votul majorităţii membrilor comitetului, la propunerea Comitetului Director.

CSTHR încetează a avea fiinţă la data radierii din registrul ţinut la tribunal.

În cazul dizolvării, bunurile rămase în urma lichidării nu se pot transmite către persoane fizice.

Art. 33. Nu este posibilă comasarea ori divizarea CSTHR.

CAPITOLUL VIII

DISPOZIŢII FINALE

 Art. 34. Prezentul stătut este valabil pe toată durata de existenţa a comitetului.

Statutul şi/sau actul constitutiv pot fi modificate numai la propunerea Comitetului Director, prin hotărârea Adunării Generale întrunită în sesiune extraordinară.

Art. 35.  Prevederile prezentului statut se completează cu dispoziţiile legii.